دسته بندی نت ها

پیانوهای ایرانی

پیانوهای ایرانی

مجموعه ای از نت ها و ملودی های ایرانی نواخته شده توسط پیانو

پیانوهای غیر ایرانی

پیانوهای غیر ایرانی

مجموعه ای از نت ها و ملودی های غیر ایرانی نواخته شده توسط پیانو

ویلن های ایرانی

ویولن های ایرانی

مجموعه ای از نت ها و ملودی های ایرانی نواخته شده توسط ویولن

ویلن های غیر ایرانی

ویولن های غیر ایرانی

مجموعه ای از نت ها و ملودی های غیر ایرانی نواخته شده توسط ویولن

وکال ایرانی

وکال ایرانی

مجموعه ای از وکال های ایرانی

 

وکال غیر ایرانی

وکال غیر ایرانی

مجموعه ای از وکال های غیر ایرانی

 

والت دیزنی

والت دیزنی

مجموعه ای از نت ها و ملودی های والت دیزنی

 

گوشه ای از نت های موجود در سایت

×